SFI-anmälan

Personuppgifter

Hjälp

Du kan här ange telefonnummer till en anhörig om du vill.
Språk (obligatorisk)

Hjälp

Om du talar flera språk kan du ange dem här nedanför
Invandringsorsak (obligatorisk)

Hjälp

Varför flyttade du till Sverige?

Utbildningsbakgrund i ditt hemland (obligatorisk)
Ange din utbildningsbakgrund i ditt hemland i antal år:

Hjälp

Vilken är din högsta utbildning? Om du studerat vid högskola eller universitet välj alternativ E.
Universitet eller högskoleutbildning

Hjälp

Har du en universitets- eller högskoleutbildning från ditt hemland? Välj i så fall inom vilket område.

Tidigare studienivå i Svenska för invandrare (obligatorisk)

Hjälp

Vilken nivå inom Svenska för invandrare (SFI) har du studerat på tidigare?

Senaste studieår i Svenska för invandrare

Hjälp

Vilket år studerade du senast Svenska för invandrare (SFI)? Anges endast om du tidigare studerat SFI. Anges i format ÅÅÅÅ, till exempel 2006.
Syfte utbildning (obligatorisk)

Hjälp

Varför vill du studera Svenska för invandrare (SFI)?

Mål med studierna (obligatorisk)

Hjälp

Vad är ditt mål med att studera Svenska för invandrare (SFI)?

Yrkeserfarenhet från hemlandet (obligatorisk)

Hjälp

Vad arbetade du med i ditt hemland?
Nuvarande sysselsättning (obligatorisk)

Hjälp

Vilken är din nuvarande sysselsättning?

Nuvarande yrke (obligatorisk)

Hjälp

Vad arbetar du med idag? Om du INTE arbetar, välj "Arbetar ej"
Önskemål om studieform (obligatorisk)

Hjälp

Vilken tid vill du studera?

Hjälp

Vilken skola och plats vill du helst studera vid? Klicka på länken nedanför för mer information om skolorna.
Egna tillägg och kommentarer

Hjälp

Har du ytterligare information du vill ange i samband med din anmälan kan du ange dem här.

Bekräfta och skicka anmälan (obligatorisk)

Choose your language

Hjälp

Utbildning i svenska för invandrare ger dig grundläggande utbildning i svenska språket så att du kan kommunicera i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv. All undervisning är kostnadsfri och skolan har de böcker du behöver.

Detta anmälningsformulär är för dig som bor i Solna. Du gör din anmälan här till vänster. Efter att du gjort din anmälan blir du kontaktad av skolan som meddelar när du ska börja.

Om du har frågor kring din start, kontakta då skolan du har anmält dig till.

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret. (De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på.) Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.
 

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.
 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun och vara undertecknad av dig själv. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.
 

Personuppgiftsombud

Vuxenutbildningen i din kommun kan ha ett personuppgiftsombud, som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. För att begära information om de uppgifter vi behandlar om dig, eller för att komma i kontakt med personuppgiftsombudet, ska du använda adressen längst ner på sidan.

Mer information gällande Dataskyddsförodningen (extern länk).
Alvis logo Alvis från Gotit