Hjälpsidor...

Solna Vuxenutbildning 

Solna vuxenutbildnings besöksmottagning finns i Solna stadshus, Stadshusgången 2 i Solna centrum.
Hit är man välkommen att besöka oss under våra drop-in-tider gällande studievägledning och anmälan till sfi .
Klicka här för besökstider.

Solna stads kontaktcenter svarar på medborgarnas frågor som rör Solna Vuxenutbildning. 
Kontaktcenter nås på 08-746 10 00 eller via kontaktformulär.
Vid skriftlig kontakt, uppge alltid personnummer för den person som ärendet handlar om. 


Kurser och kurspaket på gymnasial nivå måste sökas senast 8 veckor före kursstart.
Kurser på grundläggande nivå måste sökas senast 3 veckor före kursstart.
Beviljade ansökningar, grundläggande fördelas till anordnare fortlöpande.
Beviljade ansökningar, gymnasial nivå fördelas till anordnare fyra veckor före kursstart.

Den administrativa handläggningen av gymnasiala och grundläggande kurser innebär att ni: 
Registrerar betyg, registrerar avbrott samt ändrar studietid.

Skolan kan förlänga kurstiden EN gång utan att kontakta kommunen.
Är eleven inte folkbokförd i Solna måste elevens hemkommun först kontaktas och ge sitt medgivande.
Skolan kan ändra studieform på beviljad kurs (byte från dag till kväll, från distans till dag etc) utan att kontakta kommunen.
Skolor med flera enheter ska själva ombesörja byte av enhet, nivå på kurs samt förkortning eller förlängning av kurs.
Skolan kan i de fall eleven fått F på en kurs själv lägga in samma kurs igen. Gäller endast elev som är folkbokförd i Solna och skolan kan endast lägga in kursen EN gång.

För grundläggande kurser gäller även:
Den sammanfattande kursdelen ska ha samma start-  och slutdatum som betygsdatumet.

Vid godkänt betyg på föregående steg gör ni uppflyttning till nästa steg. Uppehållet sedan senast studerade delkurs får vara maximalt 3 månader. Har det gått mer tid än 3 månader måste den studerande göra en ny ansökan.
Kontrollera alltid elevens folkbokföringsadress vid uppflyttning till nästa kurs. 

Får en elev  F på en grundläggande kurs får ni själva lägga in eleven för att läsa om kursen. Om eleven behöver läsa om kursen två gånger eller fler måste eleven kontakta sin kommun. Samma rutin gäller vid avbrott.

För gymnasiala kurser gäller även:

För elev som blivit beviljad fortsättningskurs i något ämne, t e x engelska 6 men som fått betyg F på engelska 5 som avslutats direkt innan, kan skolan åter anta till underliggande kurs (engelska 5) om eleven så önskar.
Viktigt att ni då även meddelar eleven att engelska 6 ånyo måste ansökas om och att en ny prövning av beviljande kommer att ske i kommunen.

Vid "Ej start"
Om en elev sökt kurs och kursen inte startar måste man själv hitta alternativ kurs/skola via web-katalogen. Därefter kontaktar man skolan som har den alternativa kursen för hjälp. Om du är osäker på vad som gäller för eleven, kontakta Solna Vuxenutbildning.

Använd rätt status i Alvis vid avbrott
"Avbrott" (kod 99) används när avbrottsdatumet är mellan start-och slutdatum på kursen. D v s när en elev hunnit påbörja kursen.
"Avbrott" används också när yngre elev (ej fyllda 20 år) inte påbörjat studierna. Används status "Ej påbörjat" innebär det att inga studier alls påbörjats detta läsår. Rapporteringen till CSN blir då fel.
"Ej påbörjat" (kod 81) och fyllda 20 år används om kursen inte har påbörjats, t ex. elev som inte kommit till start. Registrera då kursens startdatum i alla tre datumfält.

SFI
Den administrativa handläggningen av SFI innebär att ni:
kursplacerar elever, registrerar betyg, vid godkänt betyg gör uppflyttning till nästa kursgrupp alt. vid icke godkänt betyg att eleven skrivs in igen, ändrar studieform (ny plan och kurs), registrerar avbrott samt registrerar erbjudna timmar och frånvaro (klarmarkerar).

Kontrollera alltid elevens folkbokföringsadress vid återinskrivning och vid uppflyttning till nästa kurs.

Distanselever
För varje distanselev på SFI ska det anges omfattning i procent vid studerandeadministration/studerande på flik 6.

Individuell studieplan
Så här arbetar du med den individuella studieplanen (ISP) i Alvis. 

Ekonomi 
Inför en frysning och särskilt vid slutfrysning, säkerställ att alla betyg och avbrott är registrerade.
När slutfrysning sker MÅSTE alla betyg och avbrott vara registrerade annars uteblir betalning där det saknas.

OBS! Kom ihåg att lägga in all närvaro samt betyg för SFI varje månad. Om ni missar att lägga in närvaro innan frysning sker kommer ni inte att  få betalt förrän följande månad.
Klarmarkeringen av varje månad och kursgrupp är kopplad till både ekonomi och SCB-rapportering, därför är det viktigt att ni kontrollerar att alla månader blir klarmarkerade.

 Frysschema VT 2019
 
Period                               Frysning sker

2 januari -1 februari            18 februari 
2 februari- 1 mars               11 mars
2 mars - 1 april                    10 april
2 april - 1 maj                      13 maj
2 maj - 1 juni                       19 juni prel.
2 juni - 30 juni                     10 juli prel.

Slutavräkning VT 2019      12 augusti 2019 prel.

Supportinformation

Solna Vuxenutbildning

Besöksadress:

Solna stadshus
Stadshusgången 2
171 86 Solna

Nyheter

SAMMANFATTANDE KURSDEL
2019-03-25
Den sammanfattande kursdelen för en grundläggande kurs ska ha samma start- och slutdatum som betygsdatumet.

ATT ARBETA MED ISP I ALVIS
2019-03-25
Till vänster om denna ruta i mittenkolumnen finner ni en länk till ett dokument som beskriver hur studie- och yrkesvägledarna på våra skolor ska arbeta med den individuella studieplanen.

CSN förändring
2019-03-25
CSN förändring från 10 juni 2017
Från den 10 juni kräver CSN ett aktivt intygande från skolan att eleven påbörjat sina studier.
Det innebär att utbildningsanordnaren aktivt måste registrera studieförsäkran på varje kurs som kursdeltagaren studerar.

En ny funktion har inrättats i Alvis för detta ändamål. Behörighet att registrera studieförsäkran i Alvis ges till de som har behörighet som ”Administratörer studerande”, ”Vägledare” och ”Lärare”.

Se det nya versionsdokumentet 8.07.2. i Alvis från och med lördag 10/6.


Sista datum för slutbetyg 2350 poäng!
2019-03-25
NYTT! Regeringen har den 24 november 2016 beslutat att flytta fram slutdatumet för att utfärda slutbetyg (2350 poäng) från kommunal vuxenutbildning från den 1 januari 2017 till 1 juli 2020.
Läs mer om regeringsbeslutethttp://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/slutbetyg-inom-komvux-kan-utfardas-till-och-med-den-1-juli-20202
Har du frågor eller vill ändra i din studieplan på grund av det nya beslutet, vänd dig till någon av studie- och yrkesvägledarna på Solna Vuxenutbildning.


Glömt Lösenord!

Har du glömt ditt lösenord klicka här
Solna Vuxenutbildning, Stadshusgången 2 , 171 86 Solna, Tel. 08-746 10 00
Alvis från Gotit Alvis från Gotit